34 344 41 00
Zapewniamy płynność finansową Twojej firmy,
bo jesteśmy ekspertami.
Zleć windykację
Zleć windykację
Zadzwoń pod numer 34 344 41 00 lub:

FAQ

FAQ

tu jesteś: Strona główna   FAQ
FAQ
Na skróty
CZYM JEST WIERZYTELNOŚĆ?

Wierzytelnością nazywamy prawo wierzyciela do żądania spełnienia konkretnego świadczenia pieniężnego, bądź rzeczowego przez dłużnika. Wierzytelność jest antonimem długu - jeśli posiadam wierzytelność wobec pewnej osoby, to osoba ta ma dług wobec mnie.

JAKIE SĄ FORMY KONTAKTU Z FOXBERG?

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, na numer przydzielony do danego regionu (patrz mapka doradców) lub na numer ogólny. Możliwy jest także kontakt mailowy na adres ogólny: biuro@foxberg.pl lub na adres bezpośredni do odpowieniego doradcy. Zapraszamy również do korzystania z formularza kontaktwego dostępnego na naszej stronie. Można w ten sposób wysłać wiadomość bądź zastawić swóje namiary i zamówić tym samym kontakt z naszej strony.

JAK ZLECIĆ WINDYKACJĘ FOXBERG?

Istnieją 3 sposoby aby zlecić windykację firmie Foxberg:

 • skontaktować się telefonicznie z naszym doradcą - polecane osobom, które nie wiedzą, czy dana należność nadaje się do windykacji lub chcą zasięgnąć więcej informacji na ten temat
 • pobrać z naszej strony formularz, wypełnić, podpisać i wysłać na nasz adres pocztowy - dla osób, które są przyzwyczajone do tradycyjnych formularzy
 • przejść do formularza online na naszej stronie, wypełnić pola zgodnie z zaleceniami, pobrać wygenerowany druk, i podpisany wysłać pocztą tradycyjną - w tym rozwiązaniu kluczowe jest to, że mamy pewność, że wysyłając formularz dopełniliśmy wszystkich wymogów formalnych.
CZY FOXBERG WYSTAWIA FAKTURY VAT?

Tak, wsystawiamy faktury VAT. Można zatem opłatę za usługi wliczyć sobie w koszty uzyskania przychodu.

CO ZROBIĆ W SYTUACJI GDY FIRMA, KTÓRA JEST MOIM DŁUŻNIKIEM OGŁOSIŁA UPADŁOŚĆ?

Jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to mimo ogłoszenia upadłości odpowiada własnym majątkiem. Jeśli dłużnikiem jest spółka jawna, to można pozwać wspólników spółki, którzy również odpowiadają swoim majątkiem. W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością możemy skierować do sądu pozew przeciwko członkom zarządu.

CZY NIE LEPIEJ SWOJĄ SPRAWĘ PRZEKAZAĆ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

W porównaniu z kancelarią adwokacką nasze działania nie ograniczają się jedynie do postępowania prawnego i reprezentacji Państwa w sądzie. Oprócz usług, które zaproponowała by Państwu kancelaria adwokacka, proponujemy państwu szereg usług przez co w sposób kompleksowy możemy pomagać Państwu w utrzymaniu dobrej płynności finansowej

CZYM JEST WYKUP WIERZYTELNOŚCI?

Polega to na wykupieniu od klienta jego wierzytelności, przez co może on pozbyć się ciężaru windykacji należności.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODSPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI FIRMIE FOXBERG?

Tak. Kupno wierzytelności mieści się w przedmiocie naszej działalności. Ponadto prowadzimy Giełdę Wierzytelności, która umożliwia sprzedaż, bądź zakup wierzytelności przez osoby trzecie. Niemniej wierzytelność przeznaczona do sprzedaży musi spełniać kilka wymogów:

 • musi być wymagalna i nieprzedawniona na dzień zawarcia umowy,       
 • musi być wolna od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego,   
 • nie może być obciążona prawami osób trzecich, czy też zajęta przez organ egzekucyjny,   
 • cesja nie może sprzeciwiać się ustawie, czy też zastrzeżeniu umownemu jeżeli takowe występuje,   
 • cesja nie może zmieniać właściwości zobowiązania.
WOBEC MOJEGO DŁUŻNIKA ZAPADŁ JUŻ WYROK. DLACZEGO MIŁBYM SPRAWĘ PRZEKAZYWAĆ FIRMIE FOXBERG?

Niestety bez pomocy z zewnątrz wiele egzekucji kończy się bezskutecznie. Za rozpoznanie i wyszukiwanie majątku dłuznika komornik zażyczy sobie dodatkowej opłaty. Nasza firma wykorzystując swoją wywiadownie gospodarczą wspomaga i nadzoruje działanie komornika, niejednokrotnie wskazując ukryty majątek dłużnika, a tym samym doprowadza do skutecznej egzekucji długu.

CO TO JEST CESJA?

Cesja jest przeniesieniem wierzytelności na osobę trzecią. Osoba, która do tej pory była wierzycielem nazywana jest cedentem, a osoba na którą wierzytelność zostaje przeniesiona nazywana jest cesjonariuszem. Jeśli zostanie dokonana cesja Państwa wierzytelności na firmę Foxberg, to od tego momentu my stajemy się wierzycielem Państwa dłużnika, a tym samym odzyskujemy należność we własnym imieniu.

CHCĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ SPRAWĘ DO WINDYKACJI W PAŃSTWA FIRMIE. JAKĄ KWOTĘ BĘDĘ MUSIAŁ UIŚCIĆ NA WSTĘPIE?

Firma Foxberg nie pobiera opłaty wstępnej, dlatego zgłoszenie się do nas i analiza wierzytelności jest całkowicie bezpłatna.

CZY DŁUŻNIK MOŻE ZOSTAĆ KOSZTAMI WINDYKACJI?

Dłużnik może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego. Nie może natomiast - zgodnie z polskim prawem - zostać obciążony kosztami postępowania przedsądowego  i komorniczego.

CO POWODUJE UZNANIE DŁUGU PRZEZ DŁUŻNIKA?

Uznanie długu przez dłużnika powoduje (podobnie jak postępowanie komornicze) przerwanie biegu przedawnienia i jego wznowienie od początku. Uznanie długu następuje po pisemnym zobowiązaniu się do spłaty długu przez dłużnika, ale także na skutek częściowej spłaty długu (np. przelew zawierający w tytule nr faktury).

CZY TO PRAWDA, ŻE PO 10 LATACH NASTĘPUJE PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA W TYTULE WYKONAWCZYM?

Tak, jednak nie bezwarunkowo. Bieg przedawnienia jest przerywany za każdym razem, gdy wierzyciel składa do komornika tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym. Bieg przedawnienia jest wznawiany od początku, wraz ze zwrotem tytułu wykonawczego do wierzyciela (np. na skutek umorzenia postępowania komorniczego).

OD KTÓREGO MOMENTU ZŁOŻENIA POZWU DO SĄDU NASTĘPUJE WSTRZYMANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA?

Wstrzymanie biegu przedawnienia następuje już w chwili złożenia pozwu do sądu. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli sąd stwierdzi braki formalne w pozwie i wezwie do ich uzupełnienia, to okres pomiędzy złożeniem pozwu, a uzupełnieniem braków nie zalicza się do wstrzymania biegu przedawnienia

CZY MOGĘ WINDYKACJĘ WIERZYTELNOŚCI ZLECIĆ PAŃSTWU, SKORO WCZESNIEJ ZOSTAŁA ONA PRZEKAZANA INNEJ FIRMIE?

Tak. Należy jednak pamiętać, że jeśli windykacja została zlecona w oparciu o umowę przelewu należy wcześniej rozwiązać umowę z poprzednią firmą, jak również upewnić się, że firma ta doręczyła cesję zwrotną wierzytelności.

JESTEM DŁUŻNIKIEM. CZY FOXBERG JEST MI W STANIE POMÓC?

Tak. Prowadzimy na rzecz dłużników działania restrukturyzacyjne. Oznacza to, że możemy wykupić zobowiązania od Państwa wierzycieli i rozłożyć Państwu spłatę należności na raty. Pozwala to na przywrócenie poprawienie płynności finansowej wierzycieli i jednocześnie pomoc dłużnikom w wyjściu z zadłużenia. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w Strefie Dłużnika

WYSŁANO WEZWANIE DO ZAPŁATY, LECZ OKAZAŁO SIĘ, ŻE ADRES DŁUŻNIKA JEST NIEAKTUALNY. CO W TAKIEJ SYTUACJI MOŻNA ZROBIĆ?

W takiej sytuacji sąd wzywa powoda do uaktualnienia adresu pod rygorem zawieszenia postępowania. Jedak mając takie wezwanie powód zyskuje prawo do staranie się w MSWiA o uzyskanie aktualnego miejsca pobytu. Jeśli jest to ten sam adres, sąd może w takim wypadku ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który będzie reprezentował pozwanego.

DŁUŻNIK NIE ODBIERA WEZWANIA DO ZAPŁATY, CZY PRZEZ TO NIE BĘDZIE MOŻA SKIEROWAĆ PRZECIW NIEMU POZWU?

Nie. Pismo z wezwaniem do zapłaty, dwukrotnie wysłane w formie poleconej i awizowane przez pocztę, nawet jeśli nie zostało odebrane, urzędowo uważa się za doręczone. Jeśli zatem dłużnik nie odbiera, bądź  odmawia odbiory wezwania, nic na tym nie zyskuje. Podobnie wygląda sytuacja, gdy dłuznik nie odbiera nakazu. Wówczas powraca on do sądu jako niedoręczony i uprawomocnia się.

CZY DZIAŁANIA WINDYKACYJNE FIRMYFOXBERG SĄ ZGODNE Z PRAWEM?

Tak, wszystkie działania naszej firmy prowadzone są z poszanowanie przepisów polskiego prawa. Z przykrością należy stwierdzić, iż branża windykacyjna nie cieszy się dobrą sławą - zupełnie bezpodstawnie. Działania prowadzone przez firmy windykacyjne, wbrew powszechnej opinii są zgodne z prawem. Tak więc:

 • nie jest łamaniem prawa kontaktowanie się telefonicznie z dłużnikiem i wyjaśnianie powodów, dla których zalega on z płatnościami dla klienta firmy.
 • prawo polskie nie zakazuje zawierania ugód z dłużnikami i polubownego rozwiazywania sprawy, bez udziału sądu.
 • zgodne z prawem jest przenoszenie wierzytelności (cesja), na firmę windykacyjną
 • nie jest niezgodne z prawem osobiste odwiedzanie dłużnika przez windykatorów
 • zgodnie z prawem, możliwe jest ustanowienie pełnomocnictwa dla firmy windykacyjnej w zakresie dochodzenia należności.
JAK PRZEBIEGA PROCES WINDYKACJI?

Proces windykacji dzielimy na 3 etapy:

 • polubowny, czyli dążenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika,
 • sądowy, czyli staranie się o uzyskanie wyroku bądź nakazu zapłaty,
 • komorniczy, czyli kierowanie sprawy do komornika, nadzorowanie i wspomaganie egzekucji należności.
POSTĘPOWANIE KOMORNICZE - CO TO JEST?

Ogół czynności prawnych, których celem jest egzekucja długu i w efekcie odzyskanie należności będącej przedmiotem sprawy przy użyciu przymusu państwowego. Postepowanie jest prowadzone przez komornika, który jest urzędnikiem państwowym i który działa z polecenia sądu.

MASZ JUŻ WYROK? CO DALEJ

Od momentu dostarczenia wyroku pozwany ma 2 tygodnie czasu na zastosowanie środków odwoławczych, jeśli tego nie zrobi, wyrok staje się prawomocny i można zwrócić się do sądu z wniskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Jeżeli wyrok jest opatrzony klauzulą wykonalności, możemy sprawę skierować na drogę postepowania egzekucyjnego (przekazać do komornika).

CO TO JEST POZEW?

Pozew jest pismem procesowym, które wszczyna proces sądowy, w którym zwracamy się do sądu z żądaniem konkretnego zachowania. Pozew składa się z 3 podtawowych elementów: określenie stron, okreslenie powództwa (czego żadanie dotyczy) i uzasadnienie. Prawidłowo uzasadniony w znaczym stopniu wpływa na rezultat i bieg sprawy, dlatego też warto jego napisanie powierzyć specjalistom,a także dostarczyć wszelkie możliwe materiały do firmy, która prowadzi sprawę.

Zaufali nam
O nas Opinie Giełda wierzytelności Kontakt
FOXBERG Sp. z o.o. 42-217 Częstochowa, ul. Wieluńska 28, tel.: 34 344 41 00, fax: 34 344 41 98/97, e-mail: biuro@foxberg.pl NIP 9491905197,
Nr KRS 0000209995, Sąd Rejonowy Częstochowa, Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000 zł
Tworzenie stron www - dzariusz.pl © 2012
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.